Diskripshon: E kas i apartamentonan ta ubiká na Koraal Partier

Interior: 4 kamber, 2 baño, kushina habrí i un espasio pa warda potoshi.

Eksterior: Terasa, kurá será, 1  apartestudio i  apartamento di 1 kamber.

Porfabor tene kontakto ku nos pa mas informashon!

Location