Diskripshon: E kas aki ta úbika na kas Grandi.

Interior: 5 kamber, 3 baño, 2 kushina habrí i un espasio di laba paña.

Eksterior: 2 balkon i un kurá kompletamente será.

Pa mas informashon, porfabor tuma kontakto ku nos!

Location